SwingIT
Privacyverklaring

Versie 1.2 - 9 september 2021

INTRO

Volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming (in het Engels GDPR genaamd) dienen organisaties toestemming te vragen aan betrokkenen om gegevens op te slaan en te verwerken. 

Tevens dient op een beknopte en transparante wijze uitgelegd te worden welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt.

Voor een definitie van de termen “Klant” en “Lid” wordt verwezen naar onze algemene voorwaarden


Artikel 1 - SwingIT als Verwerker

Het betreft hier de rol van SwingIT als verwerker van gegevens en ten dienste van de Klant (sport en dansscholen). Die Klant aanvaard in deze verhouding op te treden als verwerkingsverantwoordelijke. 

Alvorens een Lid toestemming geeft tot het verwerken van de persoonsgegevens verbindt de verwerkingsverantwoordelijke er zich uitdrukkelijk toe zijn identiteit en contactgegevens te hebben bekendgemaakt.


Artikel 1.1 - Rechten van de Leden

Met betrekking tot de opgeslagen persoonsgegevens hebben Leden recht op:

    Inzage 

    Aanpassing

    Bezwaar

    Overdracht

    Verwijderen

    Intrekken van toestemming

    Beperking van de verwerking

Leden kunnen hiervoor hun verwerkingsverantwoordelijke of SwingIT contacteren (support [at] swingit.be.)


Artikel 1.2 - Maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens

De verwerker neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor afdoende beveiliging op het vlak van:

Opslag van gegevens op servers die voldoen aan de GDPR regelgeving

    Toegangscontrole

    Vertrouwelijkheid

    SSL certificaat op de site

    HTTPS (versleuteling van doorgestuurde gegevens)

    Het regelmatig maken van backups om de systemen bij een incident tijdig te herstellen


Artikel 2 - SwingIT als Verwerkingsverantwoordelijke

Het betreft hier de rol van SwingIT in relatie tot de Klant (de dans- en sportscholen).


Artikel 2.1 - Doel

SwingIT verwerkt de verstrekte persoonsgegevens op volgende rechtsgronden en voor volgende doeleinden:

- de verwerking in het kader van algemeen ledenbeheer, het versturen van nieuwsbrieven en informatie over opleidingen en activiteiten vloeit voort uit een contractuele verplichting tegenover de Klant;

- de verwerking in het kader van het uitvoeren en opvolgen van betalingen, en de rol als handelsagent vloeit voort uit een contractuele verplichting tegenover de Klant;

- ​de verwerking in het kader van subsidiedossiers en aangifte van verzekeringsdossiers vloeit voort uit een wettelijke verplichting tegenover de Klant.


Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel.


Artikel 2.2 - Bewaartermijn

SwingIT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  

Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. De maximum bewaartermijn is 5 jaar.


Artikel 2.3 - Beveiliging van gegevens

SwingIT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Artikel 2.4 - Rechten van de Klant

- Recht op inzage en kopie van de verstrekte persoonsgegevens

- Recht op verbetering en aanvulling wanneer persoonsgegevens van de Klant onjuist of onvolledig zijn

- Recht op schrapping (verwijdering) van de verstrekte persoonsgegevens die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt

- Recht op beperking van gegevensverwerking: indien de Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan hij vragen om deze verwerking van deze persoonsgegevens te beëindigen.

- Recht op bezwaar (verzet): De Klant kan bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden. Zo heeft hij het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails) 

- Recht om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens mits toestemming over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren). 


Artikel 2.5 - Klachten

Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens of over de uitoefening van de in artikel 2.4 beschreven rechten, vragen wij om direct contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze home pagina of via e-mail aan support [at] swingit.be.


De Klant behoudt steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

    Drukpersstraat 35

    1000 Brussel

    contact@apd-gba.be


Artikel 3 - Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen worden van kracht zodra ze worden gepubliceerd.Designed with Mobirise